ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Sidó Diána EV
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 66057556-1-40
Adatkezelő székhelye: 8360 Keszthely, Klempa Károly köz 2.
Adatkezelő képviselője: Sidó Diána


2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2021. január 1-jétől visszavonásig tart.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak. Ezek alapján tehát:
érintett: bármely személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetetten azonosítható természetes/valós személy
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, független a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve ha a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Vállalkozó által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
Az adatkezelés jogalapja fő szabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.
Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési Szabályzat az irányadó. Az Adatkezelő a Szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.
Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja az Adatkezelési Szabályzat megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.
A Vállalkozó személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A Vállalkozó az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
A Vállalkozónál adatkezelést végző alkalmazottak és a Vállalkozó megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozó által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
A Vállalkozó megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.
A Vállalkozó munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
A Vállalkozó adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

 

3. A szabályzat hatálya, közzététele és módosítása

Jelen adatkezelési szabályzat az Adatkezelő és az érintettek közötti jogviszonyt szabályozza az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik
– regisztrálnak az Adatkezelő weboldalán;
– személyesen járulnak hozzá az adatkezeléshez;
– az Adatkezelő közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak.
Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott személyek számára továbbíthat adatokat (továbbiakban Adattovábbítás címzettjei). Az Adattovábbítás címzettjei kötelesek betartani a Szabályzatot, annak hatálya rájuk kiterjed.


4. Kiskorúak védelme

A Vállalkozó fontosnak tartja a kiskorúak védelmét. Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
A Ptk. 2:12. §-a szerint:
(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül
a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;
b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;
c) rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat;
d) köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és
e) ajándékozhat a szokásos mértékben.
A fentiek értelmében szülői hozzájárulás nélkül csak olyan érintettektől tudja a Vállalkozó elfogadni önállóan az adatvédelmi szabályzat elfogadását, akik 16. életévüket betöltötték és nem cselekvőképtelenek.
Amennyiben Ön nem töltötte be 16. életévét, kérjük, a törvényes képviselő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát a regisztrációs szándék megküldésével együtt az hello@dianasido.com e-mail címre továbbítani szíveskedjenek.

 

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az hello@dianasido.com e-mail címen.

5.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Vállalkozó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Vállalkozó az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Vállalkozó csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
A Vállalkozó kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

5.2. Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Vállalkozó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Vállalkozó az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Vállalkozó elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

5.3. Zárolás
A Vállalkozó zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.4. Törlés
A Vállalkozó a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Vállalkozó rendelkezésére. A Vállalkozó a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
A Vállalkozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett a Vállalkozó adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


6. A Vállalkozó honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:
8360 Keszthely, Klempa köz 2.

6.1. A honlap adatkezelése
A Vállalkozó honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Vállalkozó honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a Vállalkozó minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.
A Vállalkozó ezért a honlapján jelen szabályzat közzétételével tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.
adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év
adattárolás módja: elektronikus

6.2. Regisztráció
A Vállalkozó honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Vállalkozó adatvédelmi szabályzatát, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, neme, születési dátuma
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a Vállalkozó megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

6. 3. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A Vállalkozó az érintett kérelmére hírlevelet küld a Vállalkozó akcióiról, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a Vállalkozó honlapján vagy személyesen hozzájárultak a hírlevél küldéshez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg.
A Vállalkozó az érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken
A Vállalkozó minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.
adatkezelés nyilvántartási száma:
adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Vállalkozó legfontosabb híreiről
kezelt adatok köre: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Eker. tv. 13/A. §-a és aGrt. 6. § (5) bekezdése
adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
adattárolás módja: elektronikus


7. A Vállalkozó működése során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:
8360 Keszhely, Klempa Károly köz 2.

7.1. Ügyfélnyilvántartás
A Vállalkozó egyedi rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre.
adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, vásárlási szokásai
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a Vállalkozó megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus
Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit a jelen Szabályzat tartalmazza.

7.2 Ügyfélkezelés
Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Vállalkozó az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket küldd az érintettnek. A Vállalkozó biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Vállalkozó az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.
Az ügyfélkezelést a Vállalkozó az értékesített termékkel kapcsolatos jogok érvényesítésével, elszámolással, valamint marketingcélok megvalósításaként határozza meg. A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett megadott személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek körébe tartozó új szolgáltatásokról való értesítéshez (kizárólag e-mailben).
Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Vállalkozó tilalmi listát vezet. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.
adatkezelés nyilvántartási száma:
adatkezelés célja: ügyfélkezelés, direkt marketing
kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, lakcím, nem, születési dátum
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a Vállalkozó megszűnéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus
Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.
A Vállalkozó ügyféllevelezése
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet Vállalkozótel.
A Vállalkozó a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Vállalkozó utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Vállalkozó rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Vállalkozó rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.
Adatbiztonsági szabályok érvényesülése
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Vállalkozó az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
• az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak;
• a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
• a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
• a Vállalkozó adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
• a Vállalkozó adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;
• amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Vállalkozó.
• A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Vállalkozó az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:
• az adatkezelés során használt számítógépek a Vállalkozó tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Vállalkozó;
• a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Vállalkozó rendszeresen gondoskodik;
• a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;
• amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
• a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
• a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.
A nyilatkozat megváltoztatása
A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Vállalkozó külön megkéri az érintetti hozzájárulást.
Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések
A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.